Regulamin akcji lokalnej E.LECLERC WARSZADIS „WIĘCEJ KUPUJESZ-WIĘCEJ ZYSKUJESZ!”

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E.Leclerc

.

(wersja obowiązująca od dnia 1 lutego 2024 r.)

 1. Organizatorem akcji lokalnej „WIĘCEJ KUPUJESZ-WIĘCEJ ZYSKUJESZ!” jest Warszadis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000120104, o numerze NIP: 5272166622, zwaną dalej E.Leclerc Jerozolimskie. Akcja lokalna „WIĘCEJ KUPUJESZ-WIĘCEJ ZYSKUJESZ!”  obowiązuje wyłącznie w hipermarkecie E. LECLERC w Warszawie przy ul. Jutrzenki 156.
 1. Akcja lokalna „WIĘCEJ KUPUJESZ-WIĘCEJ ZYSKUJESZ!” skierowana jest do klientów hipermarketu E. Leclerc Jerozolimskie – pełnoletnich osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Warunkiem udziału w Akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Jerozolimskie, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.
 1. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację
  w Programie Lojalnościowym BONUS E.Leclerc na zasadach określonych
  w Regulaminie Programu Lojalnościowego.
 1. Akcja lokalna będzie realizowana w okresie trwania Programu Lojalnościowego do odwołania. E.Leclerc Jerozolimskie poinformuje klientów o zakończeniu możliwości zbierania punktów premiowych w ramach akcji lokalnej oraz ich realizowania na miesiąc przed zamknięciem akcji lokalnej.
 1. Po zakończeniu akcji lokalnej, wszystkie pozostające na Kartach środki zostaną skasowane.
 1. Program ma na celu nagrodzenie lojalności klientów hipermarketu E.Leclerc Jerozolimskie poprzez umożliwienie gromadzenia punktów premiowych i wykorzystywania ich za pomocą Karty Lojalnościowej. Przez punkty premiowe należy rozumieć punkty uzyskane przez Klienta w ramach dokonywanych zakupów wybranych towarów objętych Akcją, które gromadzone są na Koncie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jeden punkt premiowy stanowi równowartość jednego złotego (1 pkt = 1 PLN).
 1. Programem nie są objęte następujące kategorie towarów:
 1. napoje alkoholowe, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 1. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 1. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
 1. produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;
 1. doładowania telefoniczne pre-paid, startery telefoniczne pre-paid
 1. paliwa

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu.

 1. Możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania Karty lojalnościowej w kasie przed zakończeniem transakcji, pod warunkiem, że Karta została uprzednio aktywowana. Po zeskanowaniu Karty na Koncie zostaje zarejestrowana kwota przyznanych punktów premiowych za dokonaną transakcję zakupu towarów.
 1. W celu skorzystania z punktów premiowych zgromadzonych na Koncie (przeliczanych na środki pieniężne) i dokonania zapłaty za zakupione towary, Klient powinien zeskanować Kartę przy kasie bezpośrednio przed zakończeniem transakcji zakupu towarów i poinformować pracownika kasy o zamiarze skorzystania z całości lub określonej części punktów premiowych (przeliczanych na środki pieniężne) zsumowanych na Koncie w celu dokonania zapłaty (całości lub części) ceny zakupów.
 1. Wykorzystanie zsumowanych na Koncie punktów premiowych jest możliwe od następnego dnia po ich przyznaniu.
 1. Realizacji zsumowanych na Koncie punktów premiowych (przeliczanych na środki pieniężne) można dokonać jedynie w sklepie stacjonarnym E.Leclerc Jerozolimskie.
 1. Jeżeli wartość transakcji jest wyższa niż wysokość równowartości pieniężnej punktów, które Klient decyduje się wykorzystać w celu zapłaty za zakupy, Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty brakującej kwoty przy użyciu innych środków płatniczych.
 1. Informacja o sumie punktów przyznanych w związku z dokonaniem zakupu towarów jest udostępniana Klientowi na paragonie fiskalnym dla danej transakcji.
 1. Informacja o sumie zgromadzonych punktów premiowych zsumowanych na Koncie Klienta jest udostępniana Klientowi w następujący sposób: na paragonie fiskalnym po dokonaniu transakcji zakupu towarów przy użyciu Karty; w POK, w Aplikacji mobilnej.
 1. Nie istnieje możliwość rozporządzania punktami zgromadzonymi na koncie Klienta w sposób odmienny od postanowień niniejszego Regulaminu. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie są oprocentowane.
 1. Okresem rozliczeniowym Konta jest okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego; punkty premiowe niewykorzystane przez Klienta w ww. okresie rozliczeniowym będą anulowane.
 1. Punkty premiowe przyznane Klientowi przed wejściem z życie programu ogólnopolskiego Bonus E.Leclerc mogą zostać przepisane na nową kartę. Warunkiem przepisania punktów jest rejestracja klienta w programie Bonus E.Leclerc w KASIE przy jednoczesnym zeskanowaniu starej karty lojalnościowej.
 1. Za zakupy dokonane przy użyciu Karty na Koncie gromadzone są punkty premiowe w następujących wysokościach:
Za wydane 100 PLN zwrot na Konto 4 pkt (4 PLN)
Za wydane 200 PLN zwrot na Konto 8 pkt (8 PLN)
Za wydane 300 PLN zwrot na Konto 12 pkt (12 PLN)
Za wydane 400 PLN zwrot na Konto 16 pkt (16 PLN)
Za wydane 500 PLN zwrot na Konto 20 pkt (20 PLN)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania jednorazowo (w ramach jednej transakcji) to 20 pkt (20 PLN).

 1. W ramach Programu organizowane są promocje specjalne, podczas których Klienci posiadający Kartę uprawnieni będą do zakupu danych towarów w promocyjnych cenach. Warunkiem uczestnictwa w promocji specjalnej jest zeskanowanie Karty przed zakończeniem transakcji przy kasie. Wartość zakupionych towarów objętych promocjami specjalnymi nie wlicza się do kwoty zakupów uprawniającej do otrzymania punktów premiowych.
 1. W przypadku, gdy Klient zwraca towar, za który zapłacił środkami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na Kartę identyczną ilość punktów premiowych pobranych wcześniej z tego Konta jako zapłata w związku z zakupem danego towaru oraz odbiera się towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych.
 2. Leclerc Jerozolimskie ma prawo w każdej chwili zakończyć akcję lokalną „WIĘCEJ KUPUJESZ-WIĘCEJ ZYSKUJESZ!” bez podawania przyczyn zgodnie z punktem 4 niniejszego Regulaminu.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji, a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.
 1. Aktualny tekst Regulaminu jest udostępniany Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie https:/jerozolimskie.leclerc.pl/bonus/regulamin_warszadis
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek